Buffet

Buffet

Thực đơn số 1

175.000 đ

Thực đơn số 2

195.000 đ

Thực đơn số 3

215.000 đ

Thực đơn số 4

250.000 đ

Thực đơn số 5

270.000 đ

Thực đơn số 6

290.000 đ

Thực đơn số 7

320.000 đ