Buffet

Thực đơn số 1

165.000 đ

Thực đơn số 2

185.000 đ

Thực đơn số 3

205.000 đ

Thực đơn số 4

235.000 đ

Thực đơn số 5

255.000 đ

Thực đơn số 6

275.000 đ

Thực đơn số 7

305.000 đ