Buffet

Thực đơn số 1

130.000 đ

Thực đơn số 2

150.000 đ

Thực đơn số 3

170.000 đ

Thực đơn số 4

195.000 đ

Thực đơn số 5

215.000 đ

Thực đơn số 6

235.000 đ

Thực đơn số 7

265.000 đ