Tiệc bàn trọn gói

Thực đơn số 1

1.470.000 đ

Thực đơn số 2

1.470.000 đ

Thực đơn số 3

1.470.000 đ

Thực đơn số 4

1.470.000 đ

Thực đơn số 5

1.470.000 đ

Thực đơn số 6

1.470.000 đ

Thực đơn số 7

1.470.000 đ

Thực đơn số 8

1.470.000 đ

Thực đơn số 9

1.470.000 đ

Thực đơn số 10

1.470.000 đ

Thực đơn số 11

1.470.000 đ

Thực đơn số 12

1.470.000 đ

Thực đơn số 13

1.670.000 đ

Thực đơn số 14

1.670.000 đ

Thực đơn số 15

1.670.000 đ

Thực đơn số 16

1.670.000 đ

Thực đơn số 17

1.670.000 đ

Thực đơn số 18

1.670.000 đ

Thực đơn số 19

1.670.000 đ

Thực đơn số 20

1.670.000 đ