Tiệc bàn

Thực đơn số 102

2.680.000 đ

Thực đơn số 103

2.680.000 đ

Thực đơn số 104

2.680.000 đ

Thực đơn số 105

2.820.000 đ

Thực đơn số 106

2.820.000 đ

Thực đơn số 107

2.820.000 đ

Thực đơn số 109

3.750.000 đ