Dịch vụ tiệc bàn trọn gói - Gia Chánh Cẩm Tuyết

Tiệc bàn trọn gói

Thực đơn số 61

2.010.000 đ

Thực đơn số 62

2.010.000 đ

Thực đơn số 63

2.010.000 đ

Thực đơn số 64

2.010.000 đ

Thực đơn số 65

2.010.000 đ

Thực đơn số 66

2.010.000 đ

Thực đơn số 67

2.010.000 đ

Thực đơn số 68

2.010.000 đ

Thực đơn số 69

2.010.000 đ

Thực đơn số 70

2.010.000 đ

Thực đơn số 71

2.010.000 đ

Thực đơn số 72

2.010.000 đ

Thực đơn số 73

2.160.000 đ

Thực đơn số 74

2.160.000 đ

Thực đơn số 75

2.160.000 đ

Thực đơn số 76

2.160.000 đ

Thực đơn số 77

2.160.000 đ

Thực đơn số 78

2.160.000 đ

Thực đơn số 79

2.160.000 đ

Thực đơn số 80

2.160.000 đ