Tiệc bàn trọn gói

Thực đơn số 102

2.820.000 đ

Thực đơn số 103

2.820.000 đ

Thực đơn số 104

2.820.000 đ

Thực đơn số 105

2.960.000 đ

Thực đơn số 106

2.960.000 đ

Thực đơn số 107

2.960.000 đ

Thực đơn số 109

3.940.000 đ