(028) 3991.99.66 - 3991.99.88

Hỗ trợ 24/7

0 Giỏ hàng của bạn 0₫

Giỏ hàng (0)

Không có sản phẩm trong giỏ hàng.
Products list 1

Thực đơn số 3 - Tea Break

(0đánh giá khách hàng)
135,000₫ 135,000₫

Thực đơn số 2

(0đánh giá khách hàng)
1,880,000₫ 1,880,000₫

Thực đơn số 1

(0đánh giá khách hàng)
1,880,000₫ 1,880,000₫

Thực đơn số 3

(0đánh giá khách hàng)
1,880,000₫ 1,880,000₫

Thực đơn số 4

(0đánh giá khách hàng)
1,880,000₫ 1,880,000₫

Thực đơn số 5

(0đánh giá khách hàng)
1,880,000₫ 1,880,000₫

Thực đơn số 6

(0đánh giá khách hàng)
1,880,000₫ 1,880,000₫

Thực đơn số 7

(0đánh giá khách hàng)
1,880,000₫ 1,880,000₫

Thực đơn số 8

(0đánh giá khách hàng)
1,880,000₫ 1,880,000₫

Thực đơn số 9

(0đánh giá khách hàng)
1,880,000₫ 1,880,000₫

Thực đơn số 10

(0đánh giá khách hàng)
1,880,000₫ 1,880,000₫

Thực đơn số 11

(0đánh giá khách hàng)
1,880,000₫ 1,880,000₫

Thực đơn số 12

(0đánh giá khách hàng)
1,880,000₫ 1,880,000₫

Thực đơn số 13

(0đánh giá khách hàng)
2,125,000₫ 2,125,000₫

Thực đơn số 14

(0đánh giá khách hàng)
2,125,000₫ 2,125,000₫

Thực đơn số 15

(0đánh giá khách hàng)
2,125,000₫ 2,125,000₫

Thực đơn số 16

(0đánh giá khách hàng)
2,125,000₫ 2,125,000₫

Thực đơn số 17

(0đánh giá khách hàng)
2,125,000₫ 2,125,000₫

Thực đơn số 18

(0đánh giá khách hàng)
2,125,000₫ 2,125,000₫

Thực đơn số 19

(0đánh giá khách hàng)
2,125,000₫ 2,125,000₫

Thực đơn số 20

(0đánh giá khách hàng)
2,125,000₫ 2,125,000₫

Thực đơn số 21

(0đánh giá khách hàng)
2,125,000₫ 2,125,000₫

Thực đơn số 22

(0đánh giá khách hàng)
2,125,000₫ 2,125,000₫

Thực đơn số 23

(0đánh giá khách hàng)
2,125,000₫ 2,125,000₫

Thực đơn số 24

(0đánh giá khách hàng)
2,125,000₫ 2,125,000₫

Thực đơn số 25

(0đánh giá khách hàng)
2,125,000₫ 2,125,000₫

Thực đơn số 26

(0đánh giá khách hàng)
2,125,000₫ 2,125,000₫

Thực đơn số 27

(0đánh giá khách hàng)
2,125,000₫ 2,125,000₫

Thực đơn số 28

(0đánh giá khách hàng)
2,125,000₫ 2,125,000₫

Thực đơn số 30

(0đánh giá khách hàng)
2,125,000₫ 2,125,000₫

Thực đơn số 29

(0đánh giá khách hàng)
2,125,000₫ 2,125,000₫

Thực đơn số 31

(0đánh giá khách hàng)
2,125,000₫ 2,125,000₫

Thực đơn số 32

(0đánh giá khách hàng)
2,125,000₫ 2,125,000₫

Thực đơn số 33

(0đánh giá khách hàng)
2,125,000₫ 2,125,000₫

Thực đơn số 34

(0đánh giá khách hàng)
2,225,000₫ 2,225,000₫

Thực đơn số 35

(0đánh giá khách hàng)
2,225,000₫ 2,225,000₫

Thực đơn số 36

(0đánh giá khách hàng)
2,225,000₫ 2,225,000₫

Thực đơn số 37

(0đánh giá khách hàng)
2,225,000₫ 2,225,000₫

Thực đơn số 39

(0đánh giá khách hàng)
2,225,000₫ 2,225,000₫

Thực đơn số 38

(0đánh giá khách hàng)
2,225,000₫ 2,225,000₫
/ 4